2η Διακρατική Συνάντηση στο Πόρτο, Πορτογαλία

by easyhealth

Ημερομηνίες: 18 Μαρίου 2019
Διοργάνωση από:  Academia Formação do Norte – AFN
Τοποθεσία : Πόρτο – Πορτογαλία

Η συνάντηση του έργου στην Πορτογαλία τον Μάρτιο του 2019 θα επιτρέψει στους εταίρους να έχουν μια επισκόπηση του έργου και την πρόοδό του εντός των πρώτων 6 μηνών, και να ενοποιήσουν τα αποτελέσματα και την ανάλυση των ερευνών. Θα ξεκινήσουν οι εργασίες για τη χαρτογράφηση ικανοτήτων, ενώ θα μοιραστούν οι εργασίες μεταξύ των εταίρων και θα καθοριστούν προθεσμίες. Θα συζητηθούν διαχειριστικά και οικονομικά θέματα, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση και παρακολούθηση καθώς και θέματα διάδοσης.  Παρουσιάστηκε και συζητήθηκε το υλικό διάδοσης που παράγεται. Θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συντονιστική επιτροπή.

Η Διακρατική Συνάντηση Έργου (ΔΣΕ) είναι πραγματικά σημαντική για την οικοδόμηση της ομάδας και τη δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συμμετοχής στο έργο. Η  ΔΣΕ  θα είναι επίσης μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης και ο αξιολογητής θα παρέχει στην κοινοπραξία ανατροφοδότηση σχετικά με την εργασία, τα αποτελέσματα, τη διαχείριση τους.